Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 240 комбінованого типу Харківської міської ради
 
м. Харків, пр-т Косіора, 174-АНормативно - правове забезпечення

 

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти на міжнародному та національному рівні

Вперше інклюзію підтримала Всесвітня декларація прав людини 1948р., а засади інклюзії відображено у всіх міжнародних документах у сфері освіти.

•     Декларація про права дитини — 1959 р. У принципі № 5 Декларації прав ди­тини також зазначено, що дитина, яка є неповносправною у фізичному, пси­хічному або соціальному відношенні, має забезпечуватися спеціальним режи­мом, освітою і піклуванням, необхідним зважаючи на її особливий стан.

•     Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для людей з інвалід­ністю, затверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20.12.93 № 48/96. — 1993 р., передбачають рівні можливості доступу до освіти для всіх осіб з фізичними або розумовими вадами. У цих правилах міститься звернен­ня до всіх держав зробити освіту людей з особливими потребами невід'ємною частиною системи освіти.

•     Конвенція ООН «Про права дитини» 1989 р., ратифікована Україною у 1991р.

Стаття 23. Держави-учасниці визнають, що неповностправна у розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне й достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі та полегшують актив­ну участь у житті суспільства.

         Правові аспекти щодо освіти дітей з інвалідністю містяться в Конституції України ст..53, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та інших.

   Закон України «Про освіту» у статті 3 передбачає, що «Громадяни України ма­ють право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах неза­лежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших об­ставин. Це право забезпечується: розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти...».
 

Про розвиток інклюзивної освіти та порядок організації інклюзивної форми на­вчання йдеться у наступних документах:

•     Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затверд­ження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

•     Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011  № 872 «Про за­твердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»